Anna Supernat

Biotechnolog, biolog molekularny

Pracę doktorską zrealizowała w Zakładzie Biologii Komórki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod kierunkiem dr hab. Anny Żaczek, prof. GUMed. Przedmiotem jej zainteresowań jest podłoże molekularne nowotworów, szczególnie w zakresie płynnych biopsji analizowanych za pomocą sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Autorka 23 publikacji w recenzowanych czasopismach, uczestniczka licznych konferencji międzynarodowych, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kierownik grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zawodowo zajmuje się badaniami naukowymi, jej praca polega na monitorowaniu postępu prac badawczych i prac badawczo-rozwojowych, nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi, analizie wyników z eksperymentów naukowych prowadzonych w Zakładzie Onkologii Translacyjnej, pisaniu publikacji naukowych aplikowaniu o finansowanie na badania, prowadzeniu wykładów, opiece nad studentami realizującymi prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w Zakładzie Onkologii Translacyjnej GUMed.